Doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.

frivaldsky_foto

Doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD. po ukončení inžinierskeho a doktorandského štúdia pôsobí na Žilinskej univerzite od r. 2009 ako zamestnanec na Katedre mechatroniky a elektroniky, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.

V súčasnosti zastáva funkciu vedúceho katedry. Jeho odborný a vedecký rast inklinuje k výkonovej a priemyselnej elektronike. Hlavnými doménami je výskum v oblasti topologických riešení perspektívnych meničových systémov, využívanie progresívnych súčiastok a materiálových štruktúr s cieľom o zvyšovanie kvalitatívnych parametrov výkonových elektronických systémov.
V spolupráci s podnikateľským sektorom viedol a koordinoval niekoľko vyžiadaných výskumných úloh, ktoré sa zameriavali na analýzy a možnosti odvodu tepla elektronických systémov s využitím sofistikovaných a moderných postupov. Spolupracuje taktiež na biomedicínskych aplikáciách z hľadiska výskumu dopadu EM žiarenia bezkontaktných nabíjacích systémov na živé organizmy.

Všetky témy, ktorým sa venuje sú dostatočne publikované v impaktovaných časopisoch a v zborníkoch medzinárodných konferencií, pričom z celkového množstva 107 záznamov indexovaných v databázach Web of Science a Scopus má v súčasnosti 433 citačných záznamov.
Zároveň bol a je zodpovedným riešiteľom vedecko-výskumných projektov grantových agentúr APVV a Vega. V súčasnosti je projektovým manažérom a hlavným koordinátorom projektu DSV – Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov.