Dr. h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

2020-09-04_135050

Narodil sa v Ružomberku. Vysokú  školu vyštudoval na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave v študijnom odbore “Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu” v roku 1984. V roku 1991 obhájil  kandidátsku dizertačnú prácu, v roku 1994 obhájil habilitačnú prácu a v roku 2008 inauguroval v odbore Výrobná technika. Od roku 1991 vykonával funkciu zástupcu vedúceho katedry. Od roku 2002 bol vedúcim Katedry výrobnej techniky, v rokoch 2007-2015 bol dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Od februára 2015 do mája  2017 bol vedúcim Ústavu výrobných systémov environmentálnej techniky a manažérstva kvality a od 15 mája 2017 až doposiaľ je opäť dekanom  strojníckej fakulte.

Vo vedeckovýskumnej oblasti sa orientuje na výskum a inovácie  konštrukčných uzlov obrábacích strojov ako aj environmentálnej techniky. Doteraz bol riešiteľom  viac ako 32 medzinárodných a národných výskumných projektov, publikoval viac ako 345 vedeckých článkov v časopisoch a zborníkoch, je autorom 47 patentov, priemyselných vzorov, je nositeľom viac ako 53 inžinierskych a technických diel v rámci zmluvného výskumu fakulty  s praxou. Bol zodpovedným riešiteľom 5. Rámcového programu Európskej únie s názvom ERA – Bioenergy strategy, 6. Rámcového programu – Slanbraw a 7. Rámcového programu – Manunet. Je autorom a spoluautorom viacerých realizovaných originálnych konštrukcií strojov a zariadení.  Medzi najvýznamnejšie diela možno zaradiť vretenník sústruhu SBL 500,   DUPLO vretenník, briketovací lis BL 50-250, dezintegračný stroj DZ 240, alebo peletovací lis PL 100.

Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, vysokoškolských textov a statí. Za všetky monografie možno spomenúť  z domácich najmä „Drevný odpad… čo sním ?“ ďalej  „Odpady 1 – Environmentálne technológie“, „Recyklačné technológie I“, „Termohydro chemické spracovanie nástrojových materiálov“, či Štruktúrno – kompozitné spevňovanie nástrojov vo vodo-disperzných prostrediach“, za publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách „Upravljanie otpadom u Slavačkoj“, „Konstrukce CNC obráběcích strojů“, „Performance Evaluation of Bearings“ a „Design of CNC Machine Tools“.  Pod jeho vedením ukončili štúdium sedmi doktorandi a viac ako 95 diplomantov. V súčasnosti je školiteľom 3 interných doktorandov na dennom štúdiu.

Je členom viacerých organizačných výborov národných a medzinárodných vedeckých a odborných konferencií. V roku 1995 bol autorom myšlienky organizovať medzinárodnú konferenciu Technika ochrany prostredia –TOP, ktorá sa za 23 rokov stala najvýznamnejšou konferenciou na Slovensku. Je členom štyroch zahraničných (Praise Worthy Prize, Manufacturing Technology, MMS, Odpadové fórum) a dvoch  domácich (Metrológia a skúšobníctvo, 21. Storočie ) redakčných rád. Je predsedom predstavenstva Združenia kancelárií pre spoluprácu s priemyslom – ZKpSP, viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu, predsedom  komisie MŽP SR pre udeľovanie autorizácie pre osoby spôsobilé k nakladaniu s odpadom, viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR, predsedom  komisie MŽP SR pre dobrovoľné environmentálne nástroje.