Karol Frőhlich

2020-09-04_134912

Ing. Karol Frőhlich DrSc. ukončil inžinierske štúdium na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave v roku 1977. Vedeckú hodnosť kandidát technických vied získal v roku 1988 vo vednom odbore Elektrotechnológie a materiály a vedeckú hodnosť doktora technických vied v odbore Elektrotechnológie a materiály v roku 2000. Jeho výskumné aktivity zahŕňajú prípravu a charakterizáciu tenkovrstvových štruktúr pre využitie v elektrotechnike včítane prípravy a využitia materiálov v batériách. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 130 publikácií v medzinárodných vedeckých časopisoch. Na svoje práce obdržal viac než 1500 citácií registrovaných v databáze WoS. Bol zodpovedným riešiteľom v európskych projektoch 5, 6, 7, H2020 Rámcového Programu EÚ a tiež zodpovedným riešiteľom viacerých národných projektov (APVV, VEGA).

Od roku 2002 do 2012 pôsobil ako riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV. V období 2015-16 bol podpredsedom SAV pre I. Oddelenie vied o neživej prírode. V súčasnosti pôsobí ako výskumný riaditeľ Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV.