Prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.

Tatiana_Kovacikova_UNIZA

Prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. zastáva v súčasnosti pozíciu Vedúcej Oddelenia medzinárodných výskumných projektov na Žilinskej univerzite.

V období od októbra 2017 do júla 2019 mala pozíciu ERA Chair Holdera pre Inteligentné dopravné systémy (IDS) na Žilinskej univerzite.  V rámci európskeho pilotného projektu 7.RP ERA Chair s názvom ERAdiate (Enhancing Research and innovAtion dimensions of the University of Žilina in intelligent Transport System) viedla skupinu medzinárodných výskumných pracovníkov v oblasti IDS. Od októbra 2015 do septembra 2017 mala v projekte pozíciu vedecko-výskumného pracovníka.

Od júna 2013 do októbra 2015 pracovala v COST asociácií (European Cooperation in Science and Technology) v Bruseli ako riaditeľka pre vedecko-výskumnú činnosť.

Od roku 2009 do mája 2013 zastávala pozíciu Vedúcej Katedry informačných sietí na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

V roku 2013 jej bol udelený titul profesorky v Aplikovanej informatike

Doktorandské štúdium absolvovala v roku 1996 na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity, na ktorej tiež vyštudovala a ukončila v roku 1984 štúdijný odbor Technická prevádzka telekomunikácií.

Tatiana Kováčiková sa pôvodne venovala signalizácií v telekomunikačných sieťach, neskôr prešla na architektúry a služby sietí budúcich generácií a v posledných rokoch sa venuje inteligentným dopravým systémom, hlavne štandardizácií a technológiam pre komunikáciu prepojených a autonómnych vozidiel. V roku 2003 získala Cenu Siemens za vedenie výskumnej skupiny v oblasti IP telefónie. Je spoluautorkou 3 monografií (z toho jedna, Giovanni Bartolomeo and Tatiana Kováčiková: Identification and Management of Distributed Data publikovaná vydavateľstvom Taylor&Francis) a asi 80 publikácií v zborníkoch z medzinárodných konferencií a v medzinárodných vedeckých časopisoch.

Viac ako 15 rokov pracovala v ETSI (European Telecommunications Standardisation Institute) v Sophií-Antipolis vo Francúzsku ako členka alebo vedúca tímu špecialistov (Specialist Task Forces) pre návrh technických špecifikácií a štandardov pre architektúry a protokoly IP sietí, siete budúcich generácií a pre inteligetné dopravné systémy. Za prínos k euróskej štandardizácií bola bola ocenená generálnym riaditeľom ETSI. V súčasnosti zastupuje Slovensko v štandardizačnej organizácií CEN, Technický výbor 278 pre IDS.

Od roku 2016 tiež zastupuje MŠVV a Š SR v Programovom výbore H2020 pre Inteligentnú, nízkouhlíkovú a integrovanú dopravu. Je tiež členkou riadiacej skupiny STRIA (Strategic Transport Research and Innovation Agenda) pri EK. V roku 2018 bola členkou expertnej skupiny EK, ktorá vypracovala správu a odporúčania pre EK na vytvorenie cloudu pre výskumné dáta v doprave (Analysis of the state of the art, barriers, needs and opportunities for setting up a transport research cloud, Expert group final report – Study). V súčasnosti pracuje v expertnej skupine EK pre etické aspekty autonómnej dopravy. Viac ako 15 rokov je tiež pravidelne pozývaná Európskou komisiou na hodnotenie návrhov výskumných projektov alebo bežiacich projektov pre rámcové programy.