Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

Branislav Sitár_profil foto

profesor a vedúci Oddelenia sub-jadrovej fyziky na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1996 je splnomocneným predstaviteľom Slovenskej republiky pri Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN). V rokoch 2007-2010 bol viceprezidentom Rady CERN, najvyššieho orgánu organizácie. Od roku 2019 je zástupcom SR v Európskom strategickom fóre pre vedeckú infraštruktúru (ESFRI), v Bruseli.

V CERN-e je vedúcim bratislavskej skupiny na experimente ALICE. So svojou skupinou významne prispel k štúdiu exotických foriem hmoty v zrážkach ťažkých iónov na separátore fragmentov FRS v GSI Darmstadt.

Od roku 2006 sa zaoberá autonómnou mobilitou. Od roku 2008 má európsky patent č. EP2350760METHOD FOR AUTOMATIC GUIDANCE OF THE MOTOR VEHICLES ON ROADS AND AUTOMATIC TRANSPORT SYSTEM“ vo WIPO v Ženeve, definujúci metódu navigácie autonómnych vozidiel „Digital Road LPS“