Asset 2logo
VÝZVA VÝSKUMNÍKOV, EKONÓMOV, PODNIKATEĽOV

Inteligentná doprava je šancou pre Slovensko, nesmie sa premrhať!

Slovenskí odborníci a podnikatelia sú pripravení podporiť obnovu Slovenska.

Naša krajina stráca svoju ekonomickú výkonnosť, potenciál postavený na jednoduchej produkcii 20. storočia sa postupne vyčerpal. Budúcnosť s lepšou kvalitou života zaručí len hospodárstvo s vyššou pridanou hodnotou, bez ekologických záťaží.

Celosvetový výskum na globálne trendy intenzívne reaguje množstvom nových inovácií, možností kde nachádzať nový priestor nie je veľa a rýchlo sa zapĺňa. Slovensko je pod tlakom.

Príspevkom Slovenska do globálnej ekonomiky je najmä priemysel a rozvinutá dodávateľská štruktúra. Stavať na už existujúcich výsledkoch a rozvíjať ich ďalej je rozumnou cestou pre obnovu trvalého rastu a stability slovenského hospodárstva.

Rýchly presun ľudí a tovarov vždy určoval históriu a aj dnes je strategickým meradlom úspechu. Globálna doprava 21. storočia sa mení na novo vznikajúce odvetvie inteligentnej mobility a pre Slovensko to znamená nový priestor a nové možnosti, s množstvom pozitívnych efektov.

Doprava dnešnej doby, to sú nové vozidlá, ekologické pohony, infraštruktúra, služby. To sú aj príležitosti pre nové podnikateľské prostredie, s dopytom po spolupráci s výskumom a nových inováciách. Zvýši sa prirodzený záujem o účasť v projektoch s uplatnením v praxi, vzniknú nové študijné odbory, študenti budú mať motiváciu študovať na technických univerzitách. Postupne vznikne nová štruktúra ekonomiky s pozitívnym účinkom na ekológiu a kvalitu života.

Tlak dnešnej doby na vládu je enormný, vnímame nutnosť riešiť množstvo urgentných situácií a zároveň prijímať strategické rozhodnutia a kroky, súčasťou ktorých je aj nastavenie nových priorít pre vedu a výskum, príprava reforiem a investičných projektov pre obnovu a rozvoj Slovenska.

Inteligentná mobilita prináša Slovensku digitálnu a zelenú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou. Sme súčasťou diania a doby, touto výzvou smerom k vláde SR akcentujeme nutnosť prijať rozhodnutia správne a rýchlo. Zároveň deklarujeme, že našou výrobou, vývojom, výskumom a inováciami, za účinnej podpory štátu, sme pripravení sa do obnovy Slovenska aktívne zapojiť.

 

Bratislava, 31.7.2020

 

Iniciátori Výzvy: Zakladatelia neziskového združenia driving.digital (abecedne)

Juraj Bárdy, Michal Bodnár, Igor Šenkarčin

PRIPÁJAM SA K VÝZVE

Vyplnením tohto formulára deklarujem svoje stotožnenie sa s obsahom výzvy a so zverejním svojej podpory Výzve súhlasím

    Pripájam sa k výzve, ale zverejnenie mojej podpory chcem najprv konzultovať